Dialogmöte 8 feb i Luleå

Dialogmöte med samverkan i fokus. Just nu föreläser Anna-Karin Berglund från SKL om hur vi kan skapa system för bygga socialt kapital, tillit och samverkan. Ett sätt är att skapa forum för dialog, överenskommelser och partsgemensamma arbetsgrupper.
Anna-Karin Berglund

Nu ger Daniel Grönberg från Överenskommelsekansliet tips och lyfter fram erfarenheter kring olika överenskommelseprocesser på SEÖN dialogmöte. Sex principer är vägledande; självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet, öppenhet och insyn samt en mångfald av utförare.
Daniel Grönberg i Luleå

Ledarskapsarenan 2016 – internationell utblick

Temat för årets ledarskapsarena är internationell utblick. Hur kan vi i det svenska civilsamhället tänja våra föreställningsramar om vad den ideella sektorn är och kan vara? Scott Taylor inspirerar!
Här finns podcast, presentationer, filmer m m: http://www.ideellarena.se/event/ledarskapsarenan-internationell-utblick/

Mikroföreläsningar på Medlemsmötet

Jarkko Enqvist
Jarkko Enqvist inspirerade om Expats & friends.

Roger Filipsson
Roger Filipsson berättade om Mikrofond Norr.

Eva Gustafsson Eva Gustafsson 2
Eva Gustavsson från projektet Brytiga Böcker berättade om arbetet kring normkritik med både barn och vuxna. Vem är normen? Vem har makten? Och hur ett sådant mer abstrakt begrepp som norm och normkritik kan bli konkret i vardagen. Arbetet utgår ifrån diskrimineringsgrunderna. Eva finns hos Sensus i Umeå och avslutade med några frågor att fundera över.

Simon Miderfjäll
Simon Miderfjäll gjorde en liten kupp och istället för att prata om Chansengruppen pratade han istället utifrån tesen ” stora organisationer klarar inte paradigmskiften”. Simon menade att det är ett fritt civilsamhälle som inte är beroende av stora organisationer som kan bidra till de nya lösningarna, de nya idéerna.

Robin Cox
Sist ut som inspiratör var Robin Cox från Mångkulturellt forum. En förening som bl a arbetar med språkträning. Har ett stort samarbete med SFI. Driver och stöttar också olika projekt inom ”mångfaldsområdet”.

Konferens om social hållbarhet 20 nov 2015

SEÖN medverkade när SKL och Folkhälsomyndigheten genomförde konferens om social hållbarhet.

Hans Abrahamsson

Civilsamhällets roll för att skapa social hållbarhet är mycket stor, sa Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet.

Ideella föreningar upplever sig sällan begränsade i självständigheten pga offentliga uppdrag. Bra! Däremot upplever många organisationer i civilsamhället att offentliga tjänstemän har låg kunskap om sektorns villor. Dåligt! Om detta pratade Julia Grosse från MUCF.

Julia Glosse MUCF

Sociala innovationer

Kopplat till temat sociala innovationer har Malin Lindberg (bitr. professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet) och SEÖN sökt forskningspengar från MUCF. Tyvärr beviljades inte vår ansökan denna gång. Men vi ger inte upp utan spanar efter nya finansieringsmöjligheter. Är det något våra organisationer i civilsamhället gjort så är det att skapa innovation och samhällsförändring. Historiskt och idag!

Luleå tekniska universitet har lanserat tre rapporter om hur tekniska universitet kan anta den innovationspolitiska utmaningen att bidra till nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar genom att integrera sociala perspektiv i innovationsforskning och innovationsutveckling. Rapporterna finns att ladda ned på http://www.ltu.se/socialinnovation ​och har titlarna:

Orienteringsbok: Social innovation vid ett tekniskt universitet
Rapport: Förståelser av social innovation inom teknikvetenskaplig forskning
Rapport: Exempel & stödstrukturer för social innovation vid Luleå tekniska universitet​